Tuto Camtasia Studio 7

Visual Studio Icon

Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 verze 15.7

Visual Studio 2017 version 15.7 Release Notes


| Komunita vývojářů | Požadavky na systém | Kompatibilita | Distribuovatelný kód | Licenční podmínky | Blogy | Známé problémy || Developer Community | System Requirements | Compatibility | Distributable Code | License Terms | Blogs | Known Issues |


Poznámka

Pokud jste na tuto stránku přešli z neanglické jazykové verze a chcete zobrazit nejaktuálnější obsah, navštivte tuto zprávu k vydání verze v angličtině.If you are accessing this page from a non-English language version, and want to see the most up-to-date content, please visit this Release Notes page in English. Jazyk této stránky můžete změnit kliknutím na ikonuYou can change the language of this page by clicking the v zápatí stránky a vybráním požadovaného jazyka. icon in the page footer and selecting your desired language.


Nejnovější verzi sady Visual Studio 2017 stáhnete kliknutím na tlačítko.Click a button to download the latest version of Visual Studio 2017. Pokyny k instalaci a aktualizaci sady Visual Studio 2017 najdete v článku Aktualizace sady Visual Studio 2017 na nejnovější verzi.For instructions on installing and updating Visual Studio 2017, see Update Visual Studio 2017 to the most recent release. Podívejte se také na pokyny k instalaci offline.Also, see instructions on how to install offline.

> > > > >


Novinky ve verzi 15.7

What's New in 15.7

Blog o sadě Visual Studio je oficiální zdroj informací o produktu, které poskytuje tým technických specialistů sady Visual Studio.

The Visual Studio Blog is the official source of product insight from the Visual Studio Engineering Team.

Podrobné informace o vydaných verzích sady Visual Studio 15.7 najdete v těchto příspěvcích:You can find in-depth information about the Visual Studio 15.7 releases in the following posts:

Vydané verze sady Visual Studio 2017 ve verzi 15.7Visual Studio 2017 version 15.7 Releases

Oznámení o sadě Visual Studio 2017 verze 15.7Visual Studio 2017 version 15.7 Announcements

Krátký přehled zajímavých nových funkcí ve verzi 15.7Summary of Notable New Features in 15.7


Hlavní chyby opravené ve verzi 15.7

Top Issues Fixed in 15.7

Toto jsou problémy oznámené zákazníky a vyřešené ve verzi 15.7:These are the customer-reported issues addressed in 15.7:

Podívejte se na problémy nahlášené zákazníky, které jsme opravili v sadě Visual Studio 2017 verze 15.7.See all customer-reported issues fixed in Visual Studio 2017 version 15.7.

The Developer Community Portal>


Podrobnosti o novinkách ve verzi 15.7

Details of What's New in 15.7

Release Notes IconVisual Studio 2017 verze 15.7.0Visual Studio 2017 version 15.7.0

Vydáno 7. května 2018released on May 07, 2018

Nové funkce ve verzi 15.7

New Features in 15.7

VýkonPerformance

 • V této verzi jsme zkrátili dobu načítání řešení u projektů C# a VB v průměru o 20 %.In this release, we improved solution load time for C# and VB projects by an average of 20%.
 • Ve velkých projektech .NET Core jsme zkrátili dobu načítání funkce IntelliSense o 25 %.In large .NET Core projects, we reduced the time to load IntelliSense by 25%.
 • Odebrali jsme modální dialogové okno průběhu při přepínání větví v Gitu v případech, kdy není nutné opakovaně načítat řešení a projekty.When switching branches in Git, the modal progress dialog has been removed when solutions and projects do not need to be reloaded.

Instalace sady Visual StudioInstalling Visual Studio

 • Dialogové okno aktualizace obsahuje více podrobností o aktualizaci, například informace o novinkách, velikost stahovaných souborů a nejnovější verzi aktualizace.The update dialog provides more details about your update, such as what's new, the download size, and the latest update version.
 • Vylepšené prostředí ukládání: Před aktualizací sady Visual Studio se budou všechny probíhající změny ukládat nejprve místně.

  Improved save experience: Before you update Visual Studio, all pending changes will be saved locally first -- before starting the update.

  V dialogovém okně aktualizace se bude místo tlačítka

  Aktualizovat zobrazovat tlačítko

  Uložit vše a aktualizovat.

  The update dialog, will show a

  Save All & Update button instead of

  Update Now.

 • Snížili jsme nároky na instalaci na systémovou jednotku tím, že se mezipaměť pro stahování, sdílené komponenty, některé sady SDK a nástroje přesunuly na jiné jednotky (Obrázek 1).We reduced the installation footprint on the system drive by moving the download cache, shared components, some SDKs, and tools to different drives (Figure 1).
Install Locations
(Obrázek 1) Volba umístění instalace(Figure 1) Choose install locations

Existují tři umístění, která můžete spravovat. Tato umístění je možné nastavit pouze při úplně **první instalaci**: * **Základní produkt Visual Studio:** Toto umístění je určené pro soubory, které jsou specifické pro verzi sady Visual Studio, jejíž instalaci jste vybrali.

There are three locations you can manage, and these locations can only be set with your very **first installation**: * **Visual Studio core product:** This location is for files that are specific to the version of Visual Studio you selected to install.

*

Mezipaměť pro stahování: Do tohoto umístění se stáhnou instalační soubory a manifesty.

*

Download cache: Installation files and manifests will be downloaded to this location.

Pokud se rozhodnete, že nechcete zachovat mezipaměť pro stahování a zrušíte zaškrtnutí tohoto políčka, soubory se po dokončení instalace odeberou.If you decide not to keep the download cache by unchecking the check box, the files will be removed after installation completes. *

Sdílené komponenty, nástroje a sady SDK: Toto umístění je určeno pro soubory, které jsou sdíleny souběžnými instalacemi sady Visual Studio.

*

Shared components, tools, and SDKs: This location is for files that are shared by side-by-side Visual Studio installations.

> [!NOTE] Nástroje a sady SDK, které mají různá pravidla podle toho, kam se instalují, se na tuto jednotku nenainstalují.> [!NOTE] Tools and SDKs that have different rules as to where they are installed, won’t be installed to this drive. Přednost mají pravidla specifická pro daný nástroj nebo sadu SDK.The tool/SDK specific rules take precedence.

Poznámka

Uživatelé mohou zakázat mezipaměť balíčku a nastavit umístění.Users can disable the package cache and set the location.

Integrované vývojové prostředí sady Visual StudioVisual Studio IDE

Dialogové okno (Obrázek 2) označující, kterou dlouho běžící operací je sada Visual Studio zaneprázdněna, je nově dostupné i na čtečkách obrazovky (například na NVDA, Narratoru atd.).The dialog window (Figure 2) that indicates which long running operation is keeping Visual Studio busy, is now screen reader accessible (for example, NVDA, Narrator, etc.). Když Visual Studio zobrazí toto dialogové okno, čtečka obrazovky přehraje zvukové upozornění, že na obrazovce jsou zobrazeny nové informace.When the dialog is shown by Visual Studio, the screen reader plays an audio cue indicating new information is visible on the screen. Uživatelé mohou přečíst obsah dialogového okna nebo použít tlačítko

Zrušit (pokud je dostupné) tak, že v Narratoru spustí příkaz

Změnit zobrazení.

Users can read the contents of the dialog or interact with the

Cancel button when available by invoking the

Change View command in Narrator.

Wait dialog
(Obrázek 2) Načítá se dialogové okno, k dispozici je teď čtečka obrazovky.(Figure 2) Loading dialog window, now screen reader accessible

Poznámka

Abyste mohli plně využít Narrator, musíte používat sestavení Windows 10 Redstone 4 (RS4).For full Narrator support, you must be using Windows 10 Redstone 4 (RS4) builds.

Vylepšení Visual C++Visual C++ Improvements

 • Tato verze obsahuje opravu ohrožení zabezpečení, které umožnovalo zpřístupnění místních informací v souborech PDB, jak je popsáno v CVE-2018-1037.This release contains a fix for a local information disclosure vulnerability in PDB files as described in CVE-2018-1037.
 • C5045 představuje novou diagnostiku kompilátoru, která umožňuje zobrazit vzory v kódu na místech, kam by kompilátor vložil zmírnění chyby zabezpečení Spectre.C5045 is a new compiler diagnostic that lets you see code patterns where the compiler would have inserted a Spectre mitigation.
 • Instalace CMake dodávaná jako součást sady Visual Studio byla upgradována z verze 3.10 na verzi 3.11.Visual Studio's bundled CMake installation has been upgraded from 3.10 to 3.11.
 • Projekty CMake podporují statickou analýzu kódu C++, jako je VCXProj.CMake projects support static analysis of C++ code, such as VCXProj.
 • MSVC podporuje funkci C++17 P0426R1 constexpr for std::char_traits, díky níž se zlepšila využitelnost std::string_view much při kompilaci.MSVC supports the C++17 feature P0426R1 "constexpr for std::char_traits," which makes std::string_view much more usable at compile time.
 • Můžete použít CodeLens u každého testování částí ke spuštění, ladění a zobrazení stavu testu (Obrázek 3).Use CodeLens above each of your unit tests to Run, Debug, and view Test Status (Figure 3).
Use CodeLens above each of your unit tests
(Obrázek 3) Použití CodeLens u každého testování částí(Figure 3) Use CodeLens above each of your unit tests
 • Aktualizovali jsme nástroje pro vývoj pro iOS v sadě Visual Studio pro C++, aby fungovaly s Xcode 9.We updated the Visual Studio iOS development tools for C++ to work with Xcode 9.
 • Do souboru cl.exe jsme přidali možnost /analyze:ruleset pro filtrování upozornění v nástrojích pro analýzu kódu C++ na základě konfigurace sady pravidel.We added /analyze:ruleset option to cl.exe for filtering down warnings in the C++ Code Analysis tools based on ruleset configuration. Výsledkem je konzistentní prostředí mezi samostatnými voláními kompilátoru a integrovaného vývojového prostředí a lepší výkon, protože se spouští pouze pravidla uvedená v sadě pravidel.This results in a consistent experience between standalone invocations of the compiler and the IDE and improves performance by running only the rules mentioned in ruleset.
 • Dědění konstruktoru nyní funguje stejně jako dědění kteréhokoli členu základní třídy.Inheriting a constructor now works the same as inheriting any other base class member. Dříve to fungovalo tak, že se deklaroval nový konstruktor, který se delegoval vůči originálu. Po této změně jsou konstruktory základní třídy viditelné v odvozené třídě, jako kdyby se jednalo o konstruktory odvozené třídy. Tím se zlepšuje konzistence v C++.Previously, this worked by declaring a new constructor that delegates to the original; with this change, base class constructors are visible in a derived class as if they were derived class constructors, improving consistency in C++.
 • Šablony, které jsou navrženy tak, aby považovaly všechny typy za parametry bez typu, mohou nyní používat klíčové slovo auto v seznamu parametrů šablony.Templates that are designed to take any type as a non-type parameter can now use the auto keyword in the template parameter list. Při vytváření instancí se tak mohou používat všechny typy a není nutné určovat a zadávat typ parametru šablony při vytváření instance.This allows instantiations to use any type instead of needing to determine and supply the type of template parameter at the point of instantiation.
 • Nově se podporuje std::launder.std::launder is now supported.
 • Dvoufázové vyhledávání názvů funguje správně v téměř všech případech.Two-phase name lookup operates correctly in almost all cases. U některých hraničních případů, jako je volání nezávislých funkcí do přetížených operátorů, toto chování opravíme v budoucí aktualizaci.Some edge cases, such as non-dependent function calls to overloaded operators, will be fixed in a future update.
 • Sada nástrojů kompilátoru MSVC splňuje standard C++ 17.The MSVC compiler toolset conforms with the C++ 17 Standard. Při kompilaci přepínače /Zc:__cplusplus se v hodnotě makra __cplusplus promítají správná čísla verze Standard.When compiling with the /Zc:__cplusplus switch, the value of the __cplusplus macro reflects the correct Standard version numbers.
 • Modul Visual C++ Runtime podporuje zmírnění chyby zabezpečení Spectre variant 1.The Visual C++ Runtime supports mitigations for the Spectre variant 1 vulnerability. Sada nástrojů obsahuje zmírněné i nezmírněné verze knihoven DLL.The toolset includes mitigated and non-mitigated versions of the DLLs. Povolení funkce zmírnění chyby zabezpečení Spectre na stránce vlastností generování kódu také vytvoří propojení se zmírněnou verzí knihovny DLL.Enabling the Spectre Mitigation feature in the Code Generation property page will also cause linking to the mitigated version of the DLL. Další informace o zmírněních chyby zabezpečení Spectre najdete na týmovém blogu Visual C++.More information about Spectre mitigations is available on the Visual C++ Team Blog.
 • Povolili jsme podporu kompilátoru pro zmírnění chyby zabezpečení Spectre v neoptimalizovaných sestaveních (/Od).Enabled compiler support for Spectre mitigations in non-optimized builds (/Od).
 • Přepínač /Zf je nově povolen ve výchozím nastavení, což umožňuje rychlejší generování souborů PDB při použití více kompilačních procesů.The /Zf switch is now enabled by default, which enables faster PDB generation when using multiple compilation processes.
 • Výrazně jsme vylepšili generování kódu pro /await.We significantly improved the code generation for /await. Znovu jsme implementovali korutiny v generátoru kódu, abychom vylepšili spolehlivost a opravili drtivou většinu chyb.We re-implemented coroutines in the code generator to improve reliability, fixing the vast majority of bugs.
 • Zobrazení cílů CMake poskytuje alternativní způsob zobrazení zdroje projektu CMake v Průzkumníku řešení. Místo zobrazení složek uspořádá kód do jednotlivých cílů CMake (Obrázek 4).The CMake Targets View provides an alternative way to view a CMake project's source in the Solution Explorer; instead of a folder-based view, it organizes the code into individual CMake targets (Figure 4). Uspořádání je obdobné jako u uspořádání souborů projektu a řešení vytvořených generátorem CMake Visual Studio.The organization is similar to the organization of the Project and Solution files created by the CMake "Visual Studio" generator.
CMake Targets View
(Obrázek 4) Zobrazení cílů CMake(Figure 4) CMake Targets View
 • Zdrojové soubory (.cpp), které patří do projektů CMake, je možné sestavit jednotlivě prostřednictvím nabídky CMake nebo kliknutím pravým tlačítkem myši na zdrojový soubor v Průzkumníkovi řešení.Source files (.cpp) belonging to CMake projects can be built individually via the CMake menu or by right-clicking on a source file in the Solution Explorer.
 • Neznámá makra, která způsobují chyby parsování značek, jsou nyní podtržena zelenou vlnovkou.Unknown macros that cause tag-parsing errors are now underlined with green squiggles. K dispozici je rychlá akce, která automaticky přidá dané makro do informačního souboru C++ za účelem vyřešení problému.A quick action is available to automatically add the macro to a C++ Hint file to resolve the issue. Seznam všech chyb parsování značek v řešení nebo složce je možné zobrazit kliknutím na příkaz

  Zobrazit chyby analyzátoru značek v nabídce Projekt.

  All tag-parsing errors in the Solution or folder can be listed by clicking

  Display Tag Parser Errors on the Project menu.

 • Při přidání hlaviček do souboru CppProperties.json se zahrne i cesta s rychlými akcemi v nabídce pro otevření složky.Add headers to the CppProperties.json include path with quick actions in Open Folder.
 • Hlavičky z linuxových a unixových systémů se nyní automaticky stahují, aby je mohla používat funkce IntelliSense ve Windows.Headers from Linux and Unix-like systems are now automatically downloaded for use by IntelliSense on Windows. Slouží také k poskytování rozšířeného prostředí IntelliSense pro vývoj pro nativní platformu Linux.These are also used to provide an enhanced IntelliSense experience for Linux native Platform development.
 • Přidali jsme pět nových pravidel, které vynucují položky z dokumentu C++ Core Guidelines související s použitím knihovny Guidelines Support Library.We added five new rules enforcing items from the C++ Core Guidelines regarding use of the Guidelines Support Library.
 • Umožňujeme použití veřejných základních tříd v agregačních typech, aby je bylo možné inicializovat pomocí syntaxe agregační inicializace bez nutnosti vytváření často používaných konstruktorů.We allow public base classes in aggregate types, so that they can be initialized using aggregate initialization syntax without writing boilerplate constructors. V seznamu inicializátorů uzavřených v závorkách se nejprve inicializují základní třídy a potom datové členy.In the braced initializer list, bases are initialized first, followed by data members.
 • Rozšířili jsme dedukci argumentů šablony u funkcí i na konstruktory tříd šablon. Při konstrukci šablony třídy už není nutné zadávat argumenty.Extend template argument deduction for functions to constructors of template classes; when you construct a class template, it is no longer necessary to specify the arguments.
 • V C++17 se změnila definice převodů kvalifikace.C++17 has changed the definition of qualification conversions. Dříve byly převody povoleny mezi víceúrovňovými ukazateli a smíšenými ukazateli, takže často bylo možné kvalifikátory přidávat i na jiných úrovních, nejen na první. To ale neplatilo u polí.Previously, these were permitted between multi-level pointers and mixed pointers, such that qualifiers could often be added at levels other than the first; however, this did not similarly apply to arrays.
 • Zpřesnili jsme pořadí vyhodnocování výrazů u hlavních operátorů C++, které bylo dříve ponecháno na podrobnosti implementace kompilátoru, například přístup členů, přiřazení a index pole.Refined the expression evaluation order for major C++ operators that were previously left to compiler implementation detail, for example, member access, assignment, and array index.
 • Rozšířili jsme deklaraci >using, aby bylo možné podporovat sémantiku rozšíření balíčků pro variadické členy základních tříd, které je pak možné používat v odvozených třídách.Expand the >using declaration to support pack expansion semantics for variadic base class members, which can then be used inside the derived class.
 • Dokončili jsme úplnou implementaci pravidla SFINAE u výrazů a provedli jsme odpovídající změny knihovny standardních šablon.We are now complete with the full implementation of Expression SFINAE, and made the corresponding Standard Template Library changes.
 • Implementovali jsme paralelní algoritmy, které splňují standard ISO C++17.We implemented parallel algorithms conforming to the ISO C++17 standard. Další podrobnosti získáte ve zdrojovém souboru, který se nachází v [VSInstallDir]\VC\Tools\MSVC\\include\yvals.h.See the source file located at [VSInstallDir]\VC\Tools\MSVC\\include\yvals.h for additional details.
 • V režimu /std:c++17 se úroveň upozornění C4834 (Zahazuje se návratová hodnota funkce s atributem nodiscard) zvýšila z W3 na W1.In /std:c++17 mode, the warning level of C4834 ("discarding return value of function with 'nodiscard' attribute") is increased from W3 to W1. Kromě toho může kompilátor nově odvodit typ argumentu šablony bez typu, který je deklarován pomocí možnosti auto.In addition, the compiler can now deduce the type of a non-type template argument that is declared with auto.
 • Ladění velkých řešení se soubory PDB s možností /Debug:fastlink je robustnější.Debugging large solutions with /Debug:fastlink PDBs is more robust. Změny v souborech PDB vedou ke snížené latenci a 30% snížení spotřeby paměti haldy v ladicím programu VS.Changes in the PDB lead to reduced latency and a 30% reduction in heap memory consumption in the VS Debugger.
 • C++ Core Check je nyní součástí výchozí sady nástrojů pro nativní analýzu kódu.C++ Core Check is now part of the default toolset for native code analysis. Kdykoli provádíte analýzu kódu u projektu, povolí se kromě výchozích doporučených pravidel i podmnožina pravidel z nástroje C++ Core Check.Whenever code analysis is executed over a project, a subset of rules is enabled from C++ Core Check in addition to default recommended rules.
 • Přidali jsme podporu souběžné kompilace linuxových projektů, která může výrazně zkrátit dobu sestavování.We added parallel compilation support for Linux projects, which may significantly improve build times. Můžete ji povolit v části

  Stránky vlastností > C/C++ > Maximální počet souběžných úloh kompilace.

  This can be enabled via

  Property Pages > C/C++ > Max Number of Parallel Compilation Jobs.

 • Přidali jsme vlastnost linuxových projektů Zahrnout adresáře u veřejného projektu, abychom vylepšili využití zahrnutých adresářů z odkazů mezi projekty v linuxových řešeních.The "Public Project Include Directories" Linux project property has been added to improve consumption of includes from project-to-project references in Linux solutions.
 • Přidali jsme podporu pro ClangFormat pro vývojáře v C++ v integrovaném vývojovém prostředí.We added ClangFormat support for C++ developers in the IDE. Podobně jako EditorConfig může ClangFormat automaticky vytvořit styl a formátování kódu přímo při jeho psaní, a to způsobem, který je možné vynutit u celého vývojového týmu.Similar to EditorConfig, you can use ClangFormat to automatically style and format your code as you type, in a way that can be enforced across your development team.

Kompilátor C#C# Compiler

Kromě oprav chyb obsahuje tato verze následující funkce C# 7.3:In addition to bug fixes, this release brings the following C# 7.3 features:

PythonPython

 • Když kliknete pravým tlačítkem myši na projekt a vyberete

  Python > MyPy, můžete u projektu spustit MyPy.

  You can run MyPy on a project by right-clicking on the project and selecting

  Python > MyPy.

  MyPy zkontroluje kód oproti pomocným informacím o typu a v seznamu chyb zobrazí všechny zjištěné chyby typů.MyPy will check your code against type hints, and any type errors detected will be shown in the error list.
 • Můžete vytvářet a používat prostředí Conda i spravovat balíčky prostředí Conda pomocí pip nebo Conda.You can create and use Conda environments as well as manage packages for your Conda environments using pip or Conda.
 • Anaconda verze 5.1.0 je nově k dispozici v Instalačním programu pro Visual Studio, a když se vybere sada funkcí Datové vědy, standardně se nainstaluje.Anaconda version 5.1.0 is now available from the Visual Studio Installer and is installed by default when the Data Science workload is selected.
 • Přidali jsme možnost vyjádřit výslovný souhlas s verzí ptvsd 4.0 ladicího programu Python, který je založený na oblíbeném ladicím programu pydevd typu open source.We added an opt-in to the ptvsd 4.0 version of the Python debugger based on the popular open source pydevd debugger. Výslovný souhlas umožňuje rychlejší ladění aplikací. Povolit ho můžete zaškrtnutím políčka

  Použít experimentální ladicí program v části

  Nástroje > Možnosti > Python > Experimentální.

  The opt-in offers faster debugging performance for applicationscan and can be enabled by checking

  Use experimental debugger from

  Tools > Options > Python > Experimental.

 • Přečtěte si blogový příspěvek Python in Visual Studio 15.7 (Python v sadě Visual Studio 15.7), ve kterém najdete další informace o použití ladicího programu, Conda, MyPy a o pomocných informacích o typu.Check out the Python in Visual Studio 15.7 blog post for more on using the debugger, Conda, MyPy, and type hints.

Nástroje sady Visual Studio pro XamarinVisual Studio Tools for Xamarin

Tato verze obsahuje Xamarin.Android 8.3 a Xamarin.iOS 11.10.This release includes Xamarin.Android 8.3 and Xamarin.iOS 11.10.

Automatická správa sady Android SDKAutomatic Android SDK Management

Při načtení projektu Xamarin.Android může Visual Studio určit, jestli vám na počítači nechybí úroveň rozhraní Android API používaná v projektu, a automaticky ji za vás na pozadí nainstalovat.When a Xamarin.Android project is loaded, Visual Studio can determine if the Android API level used by the project is missing from your machine and automatically install it for you in the background. Pokud chcete tuto funkci povolit, přejděte do části

Nástroje > Možnosti > Xamarin > Nastavení pro Android > Automaticky instalovat sady Android SDK.

To enable this feature, go to

Tools > Options > Xamarin > Android Settings > Auto Install Android SDKs.

Vylepšená funkce XAML IntelliSenseImproved XAML IntelliSense

Vývojáři používající Xamarin.Forms a Visual Studio 2017 verze 15.7 zaznamenají výrazné vylepšení prostředí IntelliSense (Obrázek 5).Xamarin.Forms developers using Visual Studio 2017 version 15.7 will notice a vastly improved IntelliSense experience (Figure 5). Prostředí pro úpravy Xamarin.Forms XAML nyní používá stejný stroj IntelliSense, který se používá i pro WPF a UPW.The Xamarin.Forms XAML editing experience is now powered by the same IntelliSense engine that powers WPF and UWP. Vývojáři díky tomu získají mnoho vylepšení, včetně lepšího párování, návrhů, navigace v kódu, analyzování kódu, dokončování prostředků a dokončování rozšíření značek.This brings many enhancements to developers, including improved matching, light bulb suggestions, code navigation, linting, resource completion, and markup extension completion.

Xamarin.Forms XAML editing experience
(Obrázek 5) Prostředí pro úpravy Xamarin.Forms XAML(Figure 5) Xamarin.Forms XAML editing experience

Vylepšení nástrojů pro podmíněný kód XAMLTooling Enhancements for Conditional XAML

Editor XAML poskytuje IntelliSense pro vytváření podmíněného kódu XAML.The XAML editor provides IntelliSense for authoring conditional XAML. Když použijete typ, který se v cílové minimální verzi vaší aplikace nenachází, editor XAML vás nejen upozorní, ale poskytne vám i několik možností opravy.When using a type that is not present in the target min version of your app, the XAML editor now not only warns, but also, provides several options to fix it.

Automatické zřizování pro iOSAutomatic iOS Provisioning

Zjednodušili jsme zřizování zařízení s iOSem pro vývoj (Obrázek 6).We made iOS device provisioning for development easier (Figure 6). Visual Studio 2017 verze 15.7 nabízí zjednodušené prostředí pro žádosti o certifikát pro vývoj, generování podpisového klíče, přidání zařízení do centra pro vývojáře a vytvoření zřizovacího profilu. To vše je možné provést kliknutím na jediné tlačítko.In Visual Studio 2017 version 15.7, there's a streamlined experience to request a development certificate, generate a signing key, add a device in the Developer Center, and create a provisioning profile, all with a single button click. Veškerá práce se zřizováním zařízení s iOSem se udělá za vás za méně než 30 sekund.All the heavy lifting of provisioning an iOS device is handled for you in less than 30 seconds.

iOS & Android Project Templates
(Obrázek 6) Snazší zřizování aplikací pro iOS pomocí funkce automatického zřizování pro iOS(Figure 6) Provisioning iOS apps got easier with our automatic iOS provisioning feature.

Správa sady Android SDKAndroid SDK Management

Zjištění, které sady Android SDK je třeba nainstalovat pro vývoj pro mobilní zařízení, může být časově náročné.Figuring out what Android SDKs to install for mobile development can be time consuming. Visual Studio 2017 verze 15.7 přidává nového správce sady Android SDK, který se postará o správu instalací sady Android SDK.Visual Studio 2017 version 15.7 adds a new Android SDK manager that takes the guesswork out of managing Android SDK installations. Po otevření projektu, pro který nemáte nainstalované správné sady SDK pro sestavení projektu, se zobrazí oznámení, které vám pomůže stáhnout požadované sady SDK.After opening a project for which you don’t have SDKs installed to build it, a notice will appear to help you download the required SDKs. Když kliknete na

Stáhnout a nainstalovat a přijmete příslušné licenční smlouvy, na pozadí se za vás automaticky nainstalují správné sady SDK.

After clicking

Download & Instal and accepting the relevant license agreement, the correct SDKs will automatically be installed in the background for you.

Nové šablony projektů pro iOS a AndroidNew iOS & Android Project Templates

Nezáleží na tom, zda jste začínající nebo zkušený vývojář Xamarinu, šablony projektů představují důležitou součást sestavování aplikací.Whether you’re a new or seasoned Xamarin developer, project templates are an important part of the app building journey. Základem úspěchu od samého začátku je jejich snadné vyhledání a nastavení (Obrázek 7).They should be easy to find and set you up for success from the start (Figure 7). V této verzi jsme zcela přepracovali nativní šablony projektů pro iOS a Android, aby byly snadněji k nalezení a podporovaly moderní navigační strukturu, jako jsou informační rámečky nebo dolní karty.In this release, we completely rebuilt our iOS and Android native project templates for better discoverability and support for modern navigation patterns like flyout or bottom tabs.

iOS & Android Project Templates
(Obrázek 7) Snadné vyhledání a nastavení šablon projektů pro iOS a Android(Figure 7) Easy to find and set your iOS & Android Project Templates

Vylepšení instalaceImprovements to Installation

Instalační program pro Visual Studio se dodává s aktualizovanou konfigurací sady Android SDK, včetně rozhraní Android API 27 a nástrojů Android SDK Tools 26.The Visual Studio Installer ships with an updated Android SDK configuration, including Android API 27 and Android SDK Tools 26. Podporuje rychlé spuštění, které emulátoru Androidu umožňuje spustit se za méně než pět sekund.This includes support for quick boot, which enables your Android emulator to boot in less than five seconds.

Dále jsme přidali Android Device Manager, který je teď součástí úlohy vývoje mobilních řešení architektury .NET a umožňuje snadno vytvářet, upravovat a odstraňovat emulátory.Additionally, we include the Android Device Manager as part of the Mobile development with .NET workload to easily create, edit, and delete emulators.

Vylepšení produktivity platformy .NET.NET Productivity Improvements

 • Rychlé akce a refaktoringy (

  Ctrl+.) je možné použít:

  Use Quick Actions and Refactorings (

  Ctrl+.) to:

  • K převodu for na foreach a vice versa.Convert for-to-foreach, and vice versa.
  • K nastavení privátních polí jako readonly.Make private fields readonly.
 • Nově se podporuje přechod na definici (

  F12) u klauzulí dotazů LINQ a dekonstrukcí.

  Go To Definition (

  F12) is now supported for LINQ query clauses and deconstructions.

 • Ctrl+. slouží

  Use

  Ctrl+.

  k přepínání mezi var a explicitním typem bez ohledu na předvolby stylu kódu.to toggle between var and the explicit type, regardless of your code style preferences.
 • Rychlé informace zobrazují zachycení u výrazů lambda a místních funkcí, takže se můžete podívat na to, které proměnné se nachází v rozsahu.Quick Info shows captures on lambdas and local functions, so you can see what variables are in scope.
 • Refaktoring změn podpisů (

  Ctrl+.

  Change Signature refactoring (

  Ctrl+.

  u podpisů) funguje u místních funkcí.on signature) works on local functions.
 • Soubory projektu .NET Core je možné upravovat místně, takže se plně podporují funkce otevírání obsažených složek, obnovení karet a další funkce editoru.You can edit .NET Core project files in-place, so opening containing folder, restoring tabs, and other Editor features are fully supported. Změny integrovaného vývojového prostředí, jako je přidání propojeného souboru, se v editoru sloučí s neuloženými změnami.IDE changes, such as adding a linked file, will be merged with unsaved changes in the editor.

TestováníTesting

 • Live Unit Testing funguje s vloženými soubory PDB a soubory PDB, které určují umístění /deterministic.Live Unit Testing works with embedded pdbs and pdbs specifying /deterministic.
 • Přidali jsme podporu Live Unit Testing pro projekty, které používají referenční sestavení.We added Live Unit Testing support for projects that use reference assemblies.
 • Průzkumník testů obsahuje při testovacích bězích responzivnější ikony.The Test Explorer has more responsive icons during test runs. Když je spuštěný testovací běh, vedle aktuálně běžících testů se zobrazí kolečko s průběhem. U testů, které čekají na spuštění, se zobrazí ikona hodin.When a test run is in progress, a progress ring appears next to tests that are currently executing, and a clock icon appears for tests that are pending execution.

Webové nástrojeWeb Tools

 • Šablony projektů webových aplikací ASP.NET byly aktualizovány na novější verzi závislých balíčků.The ASP.NET Web Application project templates have been refreshed to newer versions of the dependent packages.
 • Můžete publikovat nekontejnerizované aplikace do služby Azure App Service na Linuxu.You can publish your non-containerized applications to Azure App Service on Linux.
 • Stránka se souhrnem publikování obsahuje odkaz pro otevření služby Azure App Service v Průzkumníku cloudu.Link to open your Azure App Service in Cloud Explorer from the Publish Summary page.
 • Máte k dispozici podporu publikování závislých a samostatných aplikací .NET Core Framework.You have support for publishing .NET Core framework dependent and self-contained applications.
 • Podporujeme publikování aplikací F# do služby App Service a složek.Publish support for F# applications to App Service and folder.
 • Přidali jsme podporu hostování aplikací ASP.NET Core přímo v procesu služby IIS Express.We added support for hosing ASP.NET Core applications directly in the IIS Express process.
 • Můžete vytvořit účet úložiště a zadat název připojovacího řetězce, který se má uložit v nastavení služby App Service při publikování do nové služby Azure App Service.You can create a storage account and provide a connection string name to be stored in App Service settings when publishing to a new Azure App Service.
 • Vylepšili jsme podporu protokolu Kestrel HTTPs při ladění.We improved Kestrel HTTPs support during debugging.
 • Aplikace ASP.NET Core podporuje více hodnot oddělených středníky v poli Adresa URL aplikace ve vlastnostech projektu.ASP.NET Core applications support multiple semi-colon separated values in the "App URL" field under project properties. Pokud se v tomto poli nachází více adres URL, slouží první z nich ke spuštění prohlížeče.When multiple URLs are present in this field, the first one is used to launch the browser.
 • Prostřednictvím příkazového řádku (podporu grafického uživatelského prostředí připravujeme) je k dispozici nový generátor s názvem Identita, který přidává uživatelské rozhraní pro správu identity do aplikací ASP.NET Core 2.1.New scaffolder called "Identity" is available via the command line (GUI support coming soon), which adds identity management UI to your ASP.NET Core 2.1 applications.
 • Projekty ASP.NET a ASP.NET Core můžou vytvářet a přidružovat trezory služby Azure Key Vault k webovým aplikacím v integrovaném vývojovém prostředí pomocí konfigurace připojené služby Key Vault.ASP.NET and ASP.NET Core projects can create and associate Azure Key Vaults with their web applications within the IDE by configuring the "Key Vault" Connected Service.
 • Pokud aplikace ASP.NET nebo ASP.NET Core závisí na službě Azure Key Vault, zobrazí se chyba v seznamu chyb v případě, že aplikace nemá přístup k dané službě Key Vault za běhu z počítače vývojáře za předpokladu, že byl účet vybrán v

  Nástroje > Možnosti > Ověřování služby Azure.

  When an ASP.NET or ASP.NET Core application depends on Azure Key Vault, an error appears in the error list if the app is unable to access that Key Vault at runtime from the developer’s machine given the account selected under

  Tools > Options > Azure Service Authentication.

  Tím se zkrátí doba potřebná ke zjišťování a opravám problémů s oprávněním nebo účtem a předejde se chybě aplikace za běhu.This shortens the time to discover and correct the permission or account issue and avoid an application failure at runtime.
 • Pokud vaše webová aplikace využívá službu Key Vault, ke které nemá vybraný uživatelský účet ASAL přístup, zobrazí se nyní upozornění v seznamu chyb.When your web app consumes a KeyVault to which your selected ASAL user account has no access, a warning will now appear in the Error List.

Visual Studio 2017 Build ToolsVisual Studio 2017 Build Tools

Podpora Azure, UPW a dalších úlohSupport for Azure, UWP, and Other Workloads

Nástroje Visual Studio 2017 Build Tools podporují sestavení z příkazového řádku u většiny projektů Visual Studio.Visual Studio 2017 Build Tools support command-line builds for most Visual Studio projects. Mezi podporované projekty patří: ASP.NET, Azure, desktopová verze C++, ClickOnce, kontejnery,.NET Core, .NET Desktop, Node.js, Office a SharePoint, Python, TypeScript, testování částí, UPW, WCF a Xamarin.Supported projects include: ASP.NET, Azure, C++ desktop, ClickOnce, containers, .NET Core, .NET Desktop, Node.js, Office and SharePoint, Python, TypeScript, Unit Tests, UWP, WCF, and Xamarin. V budoucí verzi chceme přidat podporu SQL.We expect to add support for SQL in a future release. Nástroje Visual Studio Build Tools navíc podporují instalaci do kontejneru.Visual Studio Build Tools now also support installing into a container. Nástroje Visual Studio Build Tools si můžete stáhnout z webu Soubory ke stažení pro Visual Studio.You can download Visual Studio Build Tools from Visual Studio Downloads. Seznam ID úloh a součástí, pomocí kterých si můžete na míru přizpůsobit image kontejneru, najdete v adresáři součástí nástrojů Visual Studio Build Tools 2017.A list of workload and component IDs with which you can tailor your container image can be found in the Visual Studio Build Tools 2017 component directory.

Poznámka

Nástroje Build Tools vyžadují licenci k sadě Visual Studio 2017.Build Tools requires a license to Visual Studio 2017.

Podpora UPW v nástrojích Visual Studio 2017 Build ToolsUWP Support in Visual Studio 2017 Build Tools

Nástroje Visual Studio Build Tools umožňují vytvořit buildovací servery bez nutnosti instalovat celou sadu Visual Studio.Visual Studio Build Tools allow you to create build servers without installing all of Visual Studio. V reakci na požadavky zákazníků jsme vylepšili nástroje Visual Studio Build Tools tak, aby podporovaly další typy projektů.In response to customer requests, we enhanced Visual Studio Build Tools to support additional project types. Mezi tyto typy projektů patří nástroje UPW, které přinášejí seznam podporovaných projektů ASP.NET, Azure, desktopová verze C++, ClickOnce, kontejnery,.NET Core, .NET Desktop, Node.js, Office a SharePoint, Python, TypeScript, testování částí, UPW, WCF a Xamarin.These project types include UWP tools, bringing the supported project list ASP.NET, Azure, C++ desktop, ClickOnce, containers, .NET Core, .NET Desktop, Node.js, Office and SharePoint, Python, TypeScript, Unit Tests, UWP, WCF, and Xamarin. V budoucí verzi chceme přidat podporu SQL.We expect to add support for SQL in a future release.

Nástroje pro vývojáře aplikací pro Univerzální platformu WindowsTools for Universal Windows Platform Developers

 • Nástroje pro správu vizuálního stavu a animaci jsou dostupné v Blendu s nejnovějšími aktualizacemi Návrháře XAML.Visual State Management and Animation tooling is available in Blend with the latest updates to the XAML Designer. K těmto nástrojům mají přístup všichni vývojáři aplikací pro UPW.All UWP developers have access to these tools. Kromě toho funkce Upravit a pokračovat (XAML) podporuje úpravy vizuálních stavů a animací.In addition, XAML Edit & Continue supports editing Visual States and Animations.
 • Podpora automatického generování kódu Windows Machine Learning umožňuje generování obálkových tříd WinML přidáním souborů modelu ONNX jako existující položky v projektu.Windows Machine Learning automatic code generation support allows WinML wrapper classes to be generated by adding your ONNX model files as an existing item in the project.
 • Sada Windows 10 Update SDK (sestavení 17134) vydaná v dubnu 2018 je výchozí sadou SDK pro úlohy vývoje pro Univerzální platformu Windows v sadě Visual Studio.The Windows 10 April 2018 Update SDK (Build 17134) is the default SDK for the Universal Windows Platform development workload in Visual Studio.
 • Můžete vytvořit související sady se spuštěním kódu ve volitelných balíčcích pomocí C# a novou šablonou projektu Volitelný balíček kódu.You can create related sets with code execution in optional packages using C# and the new Optional Code Package project template.
 • Pomocí nové šablony položky Rozložení balíčku můžete snadno vytvářet sady prostředků plochých balíčků.With the new 'Package Layout' item template, you can easily construct flat package bundles.

Podpora instalačního programu aplikace v balíčcích APPXAppInstaller Support in APPX Packages

Univerzální platforma Windows umožňuje distribuci aplikací bez Microsoft Storu pomocí mechanismu, kterému se říká sideloading (instalace bokem).The Universal Windows Platform allows distributing applications without the Microsoft Store by using a mechanism called “sideloading”. Tato verze umožňuje generovat soubor instalačního programu aplikace pro získávání automatických aktualizací z nasazení založených na APPX.This release allows you to generate the appinstaller file to get automatic updates from your APPX based deployments. Přečtěte si další informace o základní technologii.Learn more about the underlying technology.

NuGetNuGet

TypeScript a JavaScriptTypeScript and JavaScript

TypeScript 2.8 RC je nově součástí sady Visual Studio 2017 verze 15.7.TypeScript 2.8 RC is now included in Visual Studio 2017 version 15.7.

Tato verze obsahuje následující vylepšení:This release brings the following improvements:

 • Podpora souboru jsconfig.json, který usnadňuje řízení možností editoru podobně jako tsconfig.json

  Support for jsconfig.json, a file that can help control your editor options much like tsconfig.json.

 • Možnost snížení využití prostředků

  vypnutím kontroly typů u neotevřených souborů

  An option to reduce resource usage by

  turning off type-checking for unopened files.

  • Jedná se o možnost oznamovat diagnostiku jenom pro soubory otevřené v editoru v části

   Nástroje > Možnosti > Textový editor > JavaScript/TypeScript > Projekt.

   This is the only report diagnostics for files opened in the editor option under

   Tools > Options > TextEditor > JavaScript/TypeScript > Project.

 • Nové funkce úprav pro uživatele TypeScriptu i JavaScriptu:

  New editing features for both TypeScript and JavaScript users:

  • Použití všech rychlých oprav v rámci souboruApplying all quick fixes within a file.
  • Uspořádání importůOrganize imports.
  • Dokončování this. ve třídách a závorkách v JSXCompletions for this. in classes and braces in JSX.
 • Funkce

  TypeScriptu 2.8:

  TypeScript 2.8 features:

  • Podmíněné typy (A extends B ? C : D)Conditional types (A extends B ? C : D).
  • Nové obslužné rutiny podmíněných typů lib.d.ts, například NonNullable, ReturnType, Extract a Exclude.New lib.d.ts conditional type helpers such as NonNullable, ReturnType, Extract, and Exclude.
  • Podrobné řízení modifikátorů v mapovaných typechGranular control on modifiers in mapped types.
  • Řízení objektů pro vytváření JSX v rámci souborů pomocí nové direktivy pragma // @jsxControl on JSX factories within files using the new // @jsx pragma.

Další informace o TypeScriptu 2.8 najdete na blogu věnovaném TypeScriptu 2.8 RC.You can find more information on TypeScript 2.8 in the TypeScript 2.8 RC blog.

 • Funkce

  TypeScriptu 2.7:

  TypeScript 2.7 features:

  • Striktní inicializace vlastnostíStrict property initialization.
  • Numerické oddělovačeNumeric separators.
  • Inteligentní ochrany typuSmarter type guards.

Další informace o TypeScriptu 2.7 najdete na blogu věnovaném TypeScriptu 2.7.You can find more information on TypeScript 2.7 in the TypeScript 2.7 blog.

Opravili jsme také některé z hlavních problémů oznámených zákazníky, včetně předčasné aktivace fragmentů kódu, nezrušitelných refaktoringů, obtížného zákazu formátování a nesprávného výběru verze TypeScriptu.We also fixed some of the top issues raised by customers, including premature triggering of snippets, uncancellable refactorings, hard-to-disable formatting, and incorrect TypeScript version selection.

Poznámka

Tato vylepšení využívají TypeScript 2.8.These improvements are powered by TypeScript 2.8. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud aktualizujete existující projekty na nejnovější verzi TypeScriptu.For the best experience, update your existing projects to the latest TypeScript version.

Ladění JavaScriptu v prohlížeči Microsoft EdgeJavaScript debugging with Microsoft Edge

Vývojáři využívající Visual Studio ASP.NET a .NET v sestaveních pro Windows Insider můžou nastavit zarážky a ladit soubory JavaScriptu v prohlížeči Microsoft Edge.Visual Studio ASP.NET and .NET core developers on Windows Insider builds, can set breakpoints and debug their JavaScript files using a Microsoft Edge browser. Při cílení na prohlížeč Microsoft Edge bude Visual Studio používat nový Edge DevTools Protocol vyvinutý týmem vyvíjejícím Microsoft Edge.Visual Studio will use the new Edge DevTools Protocol developed by the Microsoft Edge team when targeting Microsoft Edge browser. Vývojáři můžou ladit a opravovat problémy JavaScriptu přímo v sadě Visual Studio jak v prohlížeči Microsoft Edge, tak i Google Chrome.Developers can debug and fix JavaScript issues from within Visual Studio in both Microsoft Edge and Google Chrome browsers. Jsme rádi, že jsme mohli povolit tuto funkci, o kterou nás zákazníci často žádali.We are glad to enable this often-requested feature from our customers. Rádi bychom znali váš názor na tuto funkci. Pomůže nám vylepšovat a zdokonalovat sadu Visual Studio.We would love to hear your feedback on the feature to help us improve and build a better Visual Studio.

Ladění a diagnostikaDebugging and Diagnostics

Tato verze přidává podporu ověřování VTST a GitHubu pro zdrojový odkaz.This release adds VSTS and GitHub authentication support for Source Link. Ověřování se bude přidávat do žádostí o zdrojový odkaz automaticky, pokud je dostupné prostřednictvím integrovaného vývojového prostředí.Authentication will be added to Source Link requests automatically if it is available through the IDE. Pokud uživatel ještě není ověřen, zobrazí se uživatelské rozhraní pro přihlášení, aby se mohl ověřit.If the user is not already authenticated, the sign in UI will be shown to enable authentication.

IntelliTrace podporuje funkce ladění Krok zpátky pro ladění projektů .NET Core.IntelliTrace’s step-back debugging feature is supported for debugging .NET Core projects.

 • Pokud chcete tuto funkci povolit, přejděte na

  Nástroje > Možnosti > Nastavení IntelliTrace a vyberte možnost

  Události a snímky IntelliTrace.

  To enable the feature, go to

  Tools > Options > IntelliTrace settings, and select the

  IntelliTrace events and snapshots option.

 • Funkce ladění Krok zpátky v IntelliTrace podporuje pořizování snímků u výjimek.IntelliTrace's step-back debugging feature supports taking snapshots on exceptions. Pokud chcete tuto funkci povolit, přejděte na

  Nástroje > Možnosti > Nastavení IntelliTrace a vyberte

  Události a snímky IntelliTrace (Obrázek 8).

  To enable the feature, go to

  Tools > Options > IntelliTrace settings, and select the option

  IntelliTrace events and snapshots (Figure 8).

Snapshot on exception
(Obrázek 8) Snímek u výjimky(Figure 8) Snapshot on exception

Spuštění a připojení ladicího programu skriptů k prohlížeči Microsoft Edge u projektů ASP.NETLaunch and Attach Script Debugger to Microsoft Edge for ASP.NET Projects

Můžete ladit JavaScript i TypeScript přímo v sadě Visual Studio, pokud si jako prohlížeč zvolíte Google Chrome.You can debug both JavaScript and TypeScript directly in Visual Studio when using Google Chrome as your browser of choice. Stačí v sadě Visual Studio jako prohlížeč vybrat Chrome a stisknutím klávesy F5 spustit ladění.All you need to do is select Chrome as your browser in Visual Studio and hit F5 to debug. Další informace najdete v článku Client-side debugging of ASP.NET projects in Google Chrome (Ladění projektů ASP.NET na straně klienta v prohlížeči Google Chrome).See the Client-side debugging of ASP.NET projects in Google Chrome for additional information.

Team ExplorerTeam Explorer

V

Nastavení Git v

globálním nastavení v Team Exploreru máte možnost zvolit si mezi OpenSSL a zabezpečeným kanálem.

In

Git Settings,

Global Settings in Team Explorer, there is an option to choose between OpenSSL and Secure Channel.

Výchozí možností je OpenSSL.OpenSSL is the default.

Nástroje Service Fabric pro Service Fabric verze 6.2Service Fabric Tooling for the 6.2 Service Fabric release

Nástroje Service Fabric pro vydanou verzi Service Fabric 6.2 nabízejí podporu kompatibility pro modul runtime 6.2 a sadu SDK 3.1.The Service Fabric Tools for the Service Fabric 6.2 release provide compatibility support for the 6.2 runtime and 3.1 SDK. Spolu s několika opravami chyb nová funkce umožňuje přidat podporu kontejnerů do existujících projektů konzoly nebo ASP.NET.Along with several bug fixes, a new feature enables adding container support to existing ASP.NET or Console projects. Nová místní nabídka a dialog Přidat podporu orchestrace podporují projekty .NET Framework i .NET Core 2.0.Both .NET Framework and .NET Core 2.0 projects are supported through a new "Add Orchestration Support" context menu and dialog. Jakmile se tyto projekty přidají do podpory orchestrace platformy Service Fabric, dají se vzdáleně nasadit a ladit na místním clusteru Service Fabric.Once these projects have added Service Fabric orchestration support, they can be deployed remotely and debugged on the local Service Fabric cluster.

Vylepšení nástrojů Entity Framework ToolsEntity Framework Tools Improvements

Vylepšení nástrojů F# a F# F# and F# Tools Improvements

Hodně jsme vylepšili jazyk F# a jeho nástroje.We made many improvements to F# and its tools. V této verzi jsme se zaměřili na výkon a vyčištění prostředí s projekty založenými na sadě .NET SDK.Performance and cleaning up existing experiences with .NET SDK-style projects has been the focus for this release. Jako vždy jsme také obdrželi důležité příspěvky od skvělé komunity F#.As always, we also received significant contributions from the wonderful F# community.

Vylepšení kompilátoru a základní knihovny jazyka F#F# Compiler and Core Library Improvements

 • Povolili jsme generování informací o sestavení F# z vlastností pomocí kompilátoru F# v sadě .NET SDK.Enabled generating F# AssemblyInfo from properties with the F# compiler in the .NET SDK.
 • U kompilátoru F# .NET Core ve Windows se podporuje --debug:full.--debug:full is supported for the F# .NET Core compiler on Windows.
 • U strukturovaných řazených kolekcí členů se podporuje MakeTuple.MakeTuple is supported for struct tuples.
 • Vyřešili jsme zobrazování zbytečných upozornění při použití metody rozšíření u řazené kolekce členů.An unnecessary warning when using an extension method for a tuple is now resolved.
 • Když se zruší nadřazený proces, MailboxProcessor.PostAndAsyncReply správně zpracovává zrušení.MailboxProcessor.PostAndAsyncReply properly handles cancellation when a parent process is cancelled.
 • Při použití NonStructuralComparison je rovnost typu float32 správná.Equality for float32 types is now correct when NonStructuralComparison is used.
 • Při hledání přetížení metod se nyní předávají upozornění (příspěvek Matthiase Dittricha).Warnings are now forwarded when searching for method overloads, by Matthias Dittrich.
 • Vylepšené upozornění při párování vzorů u výčtu s příkladem nespárovaného výčtu (příspěvek uživatele John Wostenberg).An improvement to a warning when pattern matching on an enum to emit an example of an unmatched enum, by John Wostenberg.

Vylepšení nástrojů jazyka F#F# Tooling Improvements

 • Výrazné snížení využití paměti ve službě kompilátoru F# (příspěvek uživatele Avi Avni a Microsoftu).Significant reductions in memory usage in the F# Compiler Service, by Avi Avni and Microsoft.
 • Výrazně se zlepšil výkon při zapnutém nevyužitém otevřeném analyzátoru.Significant performance improvements for the Unused Open Analyzer when it is turned on.
 • Lepší rychlost odezvy, když jsou zapnuté analyzátory a opravy kódu F#, aby diagnostika chyb měla vždy vyšší prioritu než zbytek.Improved responsiveness when F# analyzers and code fixes are turned on, such that error diagnostics are always prioritized above the rest.
 • Přidali jsme šablony ASP.NET Core pro F#.We added ASP.NET Core templates for F#.
 • Původní řazení u vložených souborů ve složkách projektů .NET SDK se nyní správně zobrazuje v horní části rozsahu, do kterého byl soubor vložen.The initial ordering for pasted files in folders for .NET SDK projects is now correctly at the top of the scope the file was pasted into.
 • Skripty F# bez souboru projektu správně odesílají kód do F# Interactive při stisknutí kombinace kláves

  Alt+Enter.

  F# scripts without a project file correctly sends code to F# Interactive when

  Alt+Enter is pressed.

 • Zobrazení ladicího programu pro seznamy F# bylo rozšířeno z 50 na 5 000 položek.The debugger view for F# lists has been extended from 50 items to 5000 items.
 • Klasické projekty F# (pouze .NET Framework) provádějí také sestavení při návrhu, což zkracuje dobu načítání řešení.Classic F# projects (.NET Framework only) also perform design-time builds, which reduces solution load time.
 • Zobrazení strukturovaných pokynů a sbalení je nyní možné přepínat v části

  Nastavení > Textový editor > F# > Upřesnit.

  The Structured Guidelines and Outlining views can now be toggled, under

  Settings > Text Editor > F# > Advanced.

 • Služba kompilátoru F# nyní vrací atributy úrovně sestavení.Assembly level attributes are now returned by the F# Compiler Service.
 • Přidali jsme do služby kompilátoru F# entitu Entity.DeclaringEntity.We added Entity.DeclaringEntity to the F# Compiler Service.
 • Optimalizace je dostupná přes rozhraní API služby kompilátoru F# (příspěvek autorů Steffena Forkmanna a ncave).Optimization is available via the F# Compiler Service API, by Steffen Forkmann and ncave.
 • GetDeclarationLocation už nevyžaduje soubor k poskytování výsledků u jinak správných dat (příspěvek uživatele amieres).GetDeclarationLocation no longer requires a file to provide results on otherwise correct data, by amieres.
 • IsNameGenerated je nyní dostupné v rozhraní API symbolů F# (příspěvek uživatele Eugene Auduchinok).IsNameGenerated is now available in the F# Symbols API, by Eugene Auduchinok.

Vylepšení infrastruktury F#F# Infrastructure Improvements

 • autoconf se už v sestavení Mono nevyžaduje.autoconf is no longer required in our Mono build.
 • Všechny projekty integrace v sadě Visual Studio nyní používají sadu .NET SDK.All Visual Studio integration projects now use the .NET SDK.
 • Hodnota hash zápisu pro sestavení nástrojů je dostupná v nabídce

  Nápověda > O sadě Visual Studio.

  The commit hash for a build of the tools is available in

  Help > About Microsoft Visual Studio.

Pokud se chcete podívat na celý protokol zápisu funkcí, které jsou součástí této verze, vyhledejte značku verze 15.7.To see the full commit log of what went into this release, check out our release tag for 15.7.


Známé problémy

Known Issues

Podívejte se na všechny dosud známé problémy a možná alternativní řešení v sadě Visual Studio 2017 verze 15.7.See all existing known issues and available workarounds in Visual Studio 2017 version 15.7.

Visual Studio 2017 Known Issues>


Release Notes IconVisual Studio 2017 verze 15.7.1Visual Studio 2017 version 15.7.1 New Release icon

vydáno 8. května 2018released on May 08, 2018

Hlavní chyby opravené ve verzi 15.7.1

Top Issues Fixed in 15.7.1

Toto jsou problémy oznámené zákazníky a vyřešené ve verzi 15.7.1:These are the customer-reported issues addressed in 15.7.1:

 • Tato vydaná verze zahrnuje opravu, která snižuje využití paměti a intenzitu činnosti systému uvolňování paměti během načítání řešení.This release includes a fix that reduces memory usage and GC pressure during solution load.

Release Notes Icon Oznámení o poradci Security Advisory sady Visual Studio 2017 verze 15.7 Visual Studio 2017 version 15.7 Security Advisory Notice

aktualizováno 8. května 2018updated on May 08, 2018

Poradce Microsoft Security Advisory pro ohrožení zabezpečení technologie .NET Core útokem DoS (Denial of Service)Microsoft Security Advisory for .NET Core Denial Of Service Vulnerability

CVE-2018-0765

CVE-2018-0765

Microsoft vydává tohoto poradce Security Advisory, aby poskytoval informace o ohrožení zabezpečení v technologiích .NET Core a .NET Native verze 2.0.Microsoft is releasing this security advisory to provide information about a vulnerability in .NET Core and .NET native version 2.0. Tento poradce navíc obsahuje pokyny, jak mají vývojáři aktualizovat aplikace, aby toto ohrožení zabezpečení odstranili.This advisory also provides guidance on what developers can do to update their applications to remove this vulnerability.

Microsoft má informace o ohrožení zabezpečení útokem DoS (Denial of Service), ke kterému dochází, když architektury .NET Framework a .NET Core nesprávně zpracovávají dokumenty XML.Microsoft is aware of a denial of service vulnerability that exists when .NET Framework and .NET Core improperly process XML documents. Útočník, který tuto chybu zabezpečení úspěšně zneužije, může na aplikaci architektury .NET Framework, .NET Core nebo .NET Native provést útok DoS.An attacker who successfully exploited this vulnerability could cause a denial of service against a .NET Framework, .NET Core, or .NET native application.

Tato aktualizace řeší tuto chybu zabezpečení opravou toho, jak architektury .NET Framework, .NET Core a .NET Native řeší zpracování dokumentů XML.The update addresses the vulnerability by correcting how .NET Framework, .NET Core, and .NET native applications handle XML document processing.

Pokud vaše aplikace používá architekturu ASP.NET Core, vývojářům se často doporučuje, aby aktualizovali na ASP.NET Core 2.0.8.If your application is an ASP.NET Core application, developers are also advised to update to ASP.NET Core 2.0.8.


Zpětná vazba

Feedback

Chceme znát váš názor.We’d love to hear from you! O problémech nás můžete informovat prostřednictvím možnosti Nahlásit problém v pravém horním rohu v instalačním programu nebo samotném integrovaném vývojovém prostředí sady Visual Studio.For issues, let us know via the Report a Problem option in the upper right-hand corner of either the installer or the Visual Studio IDE itself. RozhraníThe Feedback IconIkona se nachází v pravém horním rohu.icon is located in the upper right-hand corner. Svoje nahlášené problémy můžete sledovat na stránce komunity vývojářů sady Visual Studio, kde můžete pokládat otázky a hledat odpovědi.You can track your issues in the Visual Studio Developer Community, where you can ask questions and find answers. Prostřednictvím služby UserVoice nám také můžete navrhovat produkty a naše podpora na živém chatu vám poskytne pomoc s bezplatnou instalací.You can also make a product suggestion through UserVoice or get free installation help through our Live Chat support.


Blogy

Blogs

Využijte přehledů a doporučení, které najdete na webu Blogy o vývojářských nástrojích, abyste si udržovali přehled o všech nových vydaných verzích a měli k dispozici podrobné příspěvky popisující širokou škálu funkcí.Take advantage of the insights and recommendations available in the Developer Tools Blogs site to keep you up-to-date on all new releases and include deep dive posts on a broad range of features.

Developer Tools Blogs>


Historie zpráv k vydání verzí pro Visual Studio 2017

Visual Studio 2017 Release Notes History

Můžete zobrazit předchozí verze zpráv k vydání verzí pro Visual Studio 2017:You can view prior versions of Visual Studio 2017 release notes:


Na začátek stránky

Top of Page

Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 verze 15.7Visual Studio 2017 version 15.7 Release Notes
Glosář aplikace InfoPath
Úvodné informácie o publikovaní šablóny formulára
Písničky pro děti? Tvořit pro ně je svoboda, říká herec Igor Orozovič
Teď se to bude sportovat. Škola má konečně k dispozici moderní areál